Συμμετοχή στην εκδήλωση του ΕΝΑ "ESG: Το νέο πλαίσιο της ΕΕ & οι προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις"

by: Γιάννης Ευσταθόπουλος


Νοέμβριος 2022

Participation to the ENA event:" ESG: The new EU framework (CSRD) & challenges for Greek businesses"

ESG Τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance) συμβάλλουν στην αξιολόγηση μιας επιχείρησης σε σχέση με θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης τόσο από τους καταναλωτές και την κοινωνία εν γένει όσο και από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τους επενδυτές. Στην Ευρώπη, μετά την πρώτη οδηγία για τις Μη Χρηματοοικονομικές Αναφορές (Non-Financial Reporting Directive), με βάση την οποία οι μεγάλες εταιρείες όφειλαν να προχωρήσουν στη δημοσίευση σχετικών εκθέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε νέα οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Η νέα οδηγία διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των άμεσα υπόχρεων επιχειρήσεων και φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την αποτύπωση των πολιτικών τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης με τυποποιημένα, αιτιολογημένα και πιστοποιημένα έγγραφα πληροφοριών.

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συμβάλλοντας στον σχετικό διάλογο, διοργάνωσε ημερίδα, την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens για τις πολιτικές ESG και το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ.Share